FFA Tournament (1v1v1v1v1v1) registration (GOOD REWARDS!)